TUNNEL- OG ELEVATOR

forbinder ny metrolinje

 

Aarsleff Rail A/S har i OC-samarbejde med Aarsleff A/S udført Transfertunnel og elevatorforbindelse mellem den nye metrolinje Cityringen til Københavns Hovedbanegård. Projektet har krævet et kompliceret udgravnings- og konstruktionsarbejde under den fredede hovedbanegård.  

 

Høj grundvandsstand og jernbane i drift

Arbejdet med at forbinde hovedbanegårdens perrontunnel med metroens station under Reventlowsgade bød på en række krævende udfordringer. Hovedbanegården er Danmarks næstmest benyttede station, og er bygget i et område med høj grundvandsstand og vanskelige jordbundsforhold. Dette skyldes bl.a. at undergrundet fremstår som gammel havbund.

 

I forbindelse med projektet har vi trukket på erfaringerne med at håndtere sikker afskærmning mod passagerer fra vores store stationsrenoveringer i København; Københavns Hovedbanegård, Nørreport og Østerport Station. For tørholdelse af byggegruben etablerede vi i samarbejde med Per Aarsleff A/S pumpe og reinfiltrationsboringer. Det oppumpede grundvand blev iltet og ledt gennem sandfilter, inden det blev reinfiltreret eller ledt til kloak.

 

Gennemført i 5 hovedetaper

Vi inddelte projektet i fem hovedetaper med fokus på de stærke afhængigheder der var mellem arbejderne. Først nedtog vi den fredede bygningsdel, der spærrede for arbejderne med jet-grouting og etablering af grundvandssænkning. Etape 3 bestod af udgravning af byggegrube og etablering af afstivning, hvorefter vi udførte selve tunnelen i beton. Herefter fulgte montering af flisebeklædning, tunnelaptering og installation af elevatoranlæg. Til slut reetablerede vi den fredede bygningsdel efter tegninger og fotodokumentation.

 

Vi har anvendt specialmaskiner designet til den lave frihøjde, der var under hovedbanegården og under trange forhold udført bl.a. jet-grouting, Københavner spuns og ompiloteret eksisterende funderede søjlefundamenter fra træpæle til armerede betonminipæle.

Derudover har der været anvendt en række specialmaskiner til fjernelse af eksisterende DSB Transfertunnel.

Hele projektet har løbende været stærk overvågnet af monitering af både spor, bygning og byggegrube. Derudover har projektet været under stærkt bevågenhed fra Banedanmark og Kulturstyrelsen for at sikre en intakthed af den/de fredende bygning omkring Hovedbanen.

 

Håndtering af eksterne grænseflader

Vi har igennem projektet håndteret en række grænseflader til fx ledningsejere, vejmyndigheder og naboentrepriser med samme adgangsvej, alt dette gennem Københavns kommune. Desuden har vi samarbejdet med togoperatør og bygningsejer (DSB/ISS) og infrastrukturejer (Banedanmark).

 

I forbindelse med arbejderne på T7 udførte vi desuden udskiftning af et antal bærende 12 m bjælker i douglasfyr for bygningsejer (DSB).

  

FAKTA

  • nedtagning og genopførsel af fredet bygning
  • 1.700 m3 udgravning til tunnel og håndtering af forurenet jord
  • 59 jet grout-pæle
  • 600 m3 betonkonstruktion
  • 95.000 kg armering
  • grundvandssænkning og refiltrering for tørholdelse af byggegrube
  • håndtering af jernbanesikkerhed, sporspærringer og kørestrømsafbrydelser

 

Bygherre

Metroselskabet I/S

 

Entreprenør

Aarsleff Rail A/S

i samarbejde med Aarsleff

 

Aftaleform

Hovedentreprise

 

Rådgiver

Cowi

 

Anlægsperiode

Maj 2018 - marts 2020

 

 

 

 

 

 

 

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com